Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE: Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet nekretninama MODUL PLUS D.O.O. iz Medulina, Burle 73a.
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Prodavatelja i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr..
Prodavatelj (nalogodavac) je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju ili na drugi način angažira Posrednika.
Treća osoba (nalogodavac) je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Prodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.Posrednička naknada je iznos koji je prodavatelj i kupac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja (3%+PDV, ukoliko nije drugačije pisano dogovoreno.

PONUDA NEKRETNINE: Ponuda agencije Modul Plus d.o.o. temelji se na podacima pismenim, usmenim bili elektroničkim putem od strane nalogodavac. Postoji mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Kada Nalogodavac angažira usmeno ili pismeno agenciju za promet nekretnina, predstavnik agencije dolazi vidjeti nekretninu, analizira sve potrebne dokumente, dogovara prije sklapanja ugovora uvjete prodaje i s prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka.Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

UGOVOR O POSREDOVANJU je dužan Nalogodavac potpisati sa Posrednikom kada je već dovela u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, sukladno cjeniku, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.Posrednik će temeljem ugovorom o posredovanju vršiti oglašavanje nekretnine na svojim ili drugim web stranicama i/ili tiskovnim medijima.

POSREDNIČKA NAKNADA: Za obavljeni posao posredovanja Nalogodavac (Kupac i Prodavatelj) se obvezuje Posredniku isplatiti naknadu/proviziju svaki u visini od 3% + PDV (slovima: tri) od ugovorene kupoprodajne cijene, i to nakon realizacije prodaje, odnosno nakon što treća osobna-kupac isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu Nalogodavcu kao vlasniku predmetne nekretnine.Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko je isplata kupoprodajne cijene ugovorena kroz otplatu na duže vremensko razdoblje (kredita, leasing, obročna otplata i sl.) NALOGODAVAC se obvezuje POSREDNIKU isplatiti naknadnu/proviziju iz st.1 ovog članka, nakon što treća osoba-kupac isplati NALOGODAVCU prvi dio kupoprodajne cijene, odnosno kaparu ili avans ili akontaciju.

ZAVRŠENE ODREDBE: Na odnose između prodavatelja, kupca i agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je sud u Pazinu. MODUL PLUS D.O.O. (registarski broj upis:13/2011)Agencija za posredovanje i promet nekretninama.

DODATAK OPĆIM UVJETIMA:
 
OBVEZE PREMA KUPCU: Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca prije sklapanja pravnog posla.Agencija vrši sljedeće usluge:sastavlja potvrde o rezervaciji (ili kapari),Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,kod javnog bilježnika organizira sastavljanje Ugovora i Predugovora te ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,Predstavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA: Za obavljeni posao posredovanja Nalogodavac (Kupac i Prodavatelj) se obvezuje Posredniku isplatiti naknadu/proviziju svaki u visini od 3% + PDV (slovima: tri) od ugovorene kupoprodajne cijene, i to nakon realizacije prodaje, odnosno nakon što treća osobna-kupac isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu Nalogodavcu kao vlasniku predmetne nekretnine. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko je isplata kupoprodajne cijene ugovorena kroz otplatu na duže vremensko razdoblje (kredita, leasing, obročna otplata i sl.)

NALOGODAVAC se obvezuje POSREDNIKU isplatiti naknadnu/proviziju iz st.1 ovog članka, nakon što treća osoba-kupac isplati NALOGODAVCU prvi dio kupoprodajne cijene, odnosno kaparu ili avans ili akontaciju. U slučaju da posrednik ostvari nadprosječne prodajne rezultate, vlasnik mu može, prema dogovoru, odobriti višu posredničku proviziju od one navedene.Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu as drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorene osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Posredničku naknadu i troškove iz ovih Općih uvjeta Prodavatelju je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj stopi

OBVEZE POSREDNIKA: Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini
2. upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
4. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla
5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla
6. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika
7. oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju
8. posredovati pri primopredaji nekretnine
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
10. omogućiti pregled nekretnina nalogodavcu i trećim osobama

OBVEZE PRODAVATELJA: Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju prodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini.
2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja.
3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora
5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine.
6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika.
7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu dogovorenog postotka od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Prodavatelju sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Prodavatelju isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine
8. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.


Opći uvjeti pružanja smještaja

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA su dio ugovora između tvrtke Modul plus d.o.o. kao turističke agencije i gosta . Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku Modul plus d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke Modul plus d.o.o.Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge) tvrtka Modul plus d.o.o. nastupa kao organizator te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).Sve informacije i podatke vezane uz smještajne kapacitete, Modul plus d.o.o. prikupio je od krajnjeg pružatelja usluge. Modul plus d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške u ažuriranju web-a. Smještajne jedinice kategorizirane su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja dozvole.
CIJENA SMJEŠTAJA Cijene usluga istaknute su za svaku smještajnu jedinicu, uključujući usluge koje su opisane za smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u €, te se obračunavaju u kunama po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate.
REZERVACIJA Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke osobe koje prijavljuje na smještaj. Modul plus d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka Modul plus d.o.o. zadržava pravo nadoplate razlike u cijeni. UPLATE ,Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge. Ukoliko do datuma dolaska ima 15 ili manje dana obavezno se uplaćuje ukupan iznos cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Moul plus d.o.o. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za tvrtku Modul plus d.o.o.
PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ smještaja tvrtke Modul plus d.o.o. u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Modul plus d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati Medulin, 03.01.2020.